Nhân sự


Phạm Anh Cường

Ban quản lý quỹ

Bùi Phương Nam

Ban quản lý quỹ

Trần Việt Tùng

Ban quản lý quỹ

Nguyễn Thị Huế

Ban quản lý quỹ

Bùi Thị Thanh Mai

Ban quản lý quỹ

Đặng Thị Hồng Lương

Ban quản lý quỹ

Nguyễn Thanh Trà

Ban chuyên môn

Phạm Hồng Thơm

Ban chuyên môn

Trần Thị Tuyết Nhung

Ban chuyên môn

Lê Thi Ân

Ban chuyên môn

Lê Thế Anh

Ban chuyên môn

Nguyễn Hoàng Đạo

Đại sứ của quỹ

Lê Mỹ Nga

Đại sứ của quỹ

Lại Mạnh Quân

Đại sứ của quỹ

Thái Dũng Linh

Đại sứ của quỹ

Sunny Anh Trần

Đại sứ của quỹ

Phan Vân Anh

Đại sứ của quỹ

Bản quyền © 2020 BestB Capital