Nhân sự


Phạm Anh Cường

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Huế

Ban lãnh đạo

Bùi Phương Nam

Ban lãnh đạo

Trần Việt Tùng

Ban lãnh đạo

Lại Mạnh Quân

Ban lãnh đạo

Bùi Thị Thanh Mai

Ban quản lý

NGUYỄN TRIỆU HIẾU TRUNG

Ban quản lý

Nguyễn Hoàng Đạo

Đại sứ của quỹ

Lê Mỹ Nga

Đại sứ của quỹ

Thái Dũng Linh

Đại sứ của quỹ

Dr.Sunny Anh Trần

Đại sứ của quỹ

Phan Vân Anh

Đại sứ của quỹ

Kathy Nghiêm Hà

Đại sứ của quỹ

Mr. Anderson Tan

Đại sứ của quỹ

Trịnh Thị Thúy Hồng

Đại sứ của quỹ

Trần Thị Lượng

Đại sứ của quỹ

Bản quyền © 2020 BestB Capital