Nhân sự


Phạm Anh Cường

Ban quản lý quỹ

Bùi Phương Nam

Ban quản lý quỹ

Trần Việt Tùng

Ban quản lý quỹ

Nguyễn Thị Huế

Ban quản lý quỹ

Bùi Thị Thanh Mai

Ban quản lý quỹ

Chu Đức Minh

Ban chuyên môn

Hoàng Thị Huyền

Ban chuyên môn

Lê Hà Phương

Ban chuyên môn

Hồng Kim Túc

Ban chuyên môn

Nguyễn Thị Lan

Ban chuyên môn

Ngô Thu Uyên

Ban chuyên môn

Nguyễn Thái Dương

Ban chuyên môn

Đặng Hoài Nghĩa

Ban chuyên môn

Nguyễn Hoàng Đạo

Đại sứ của quỹ

Lê Mỹ Nga

Đại sứ của quỹ

Lại Mạnh Quân

Đại sứ của quỹ

Thái Dũng Linh

Đại sứ của quỹ

Sunny Anh Trần

Đại sứ của quỹ

Phan Vân Anh

Đại sứ của quỹ

Nguyễn Thị Kim Bình

Đại sứ của quỹ

Bản quyền © 2020 BestB Capital