Sản phẩm của quỹ


Tên sản phẩm

THẨM ĐỊNH - ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Mô tả

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị hiện tại của doanh nghiệp, sử dụng các thước đo khách quan và đánh giá tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp có thể bao gồm phân tích về ban lãnh đạo của doanh nghiệp, cấu trúc vốn, triển vọng thu nhập trong tương lai hoặc giá trị thị trường của tài sản của doanh nghiệp đó. Các công cụ được sử dụng để định giá có thể khác nhau giữa các nhà đánh giá, doanh nghiệp và ngành. Các cách tiếp cận phổ biến để xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm xem xét báo cáo tài chính, chiết khấu mô hình dòng tiền và so sánh các công ty tương tự.

Việc định giá cũng rất quan trọng đối với việc báo cáo thuế. Tổng cục thuế yêu cầu doanh nghiệp phải được định giá dựa trên giá trị thị trường hợp lý của nó. Một số sự kiện liên quan đến thuế như bán, mua hoặc tặng cho cổ phiếu của một doanh nghiệp sẽ bị đánh thuế tùy thuộc vào việc định giá.

+  Bộ hồ sơ gọi vốn đầy đủ Quỹ đầu tư BestB Capital hỗ trợ Doanh nghiệp: 


+ Quyền lợi khi Doanh nghiệp thẩm định – định giá tại Quỹ đầu tư BestB Capital:
 

Bản quyền © 2020 BestB Capital